Potřebná povolení ke kácení

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny § 8 a prováděcí vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění, stanovují podmínky, za kterých lze kácení dřevin rostoucích mimo les realizovat. Tyto legislativní normy nezakazují kácení v určitém období, nýbrž upravují kritéria pro kácení.

Zjednodušeně lze říci, že vlastník nebo nájemce pozemku na kterém strom/y určené ke kácení stojí má ze zákona tyto možnosti:


Bez povolení lze kácet pouze stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod menší jak 80 cm. Bez povolení lze také kácet keře, pokud celková výměra porostu nepřesahuje 40 m2. Pozor však, tato pravidla platí pouze pro fyzické osoby, nikoli pro osoby právnické. Bez povolení lze také kácet stromy a keře, jejichž "stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo může způsobit hmotnou škodu značného rozsahu" (stromy poškozené větrem nebo bouřkou - bleskem, povodní, poničené škůdci až do té míry, že hrozí vyvrácení či lámání větví). Je však nutné jejich pokácení oznámit do 15 dnů místně příslušnému orgánu ochrany přírody.

Navíc platí, že bez povolení nelze kácet stromy a keře, které patří do významného krajinného prvku (historické zahrady a parky, aleje, mokřady, meze, remízky, …) a které stojí v chráněném území, případně jsou dokonce označeny jako památné.


O povolení musí vždy žádat právnické osoby (podnikatelské subjekty a organizace), pro které neplatí žádné výjimky! Fyzické osoby musí žádat o povolení vždy, když strom rostoucí na jejich pozemku má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší jak 80 cm a když celková výměra keřového porostu překračuje 40 m2. Je také možné, že orgán ochrany přírody podmíní své povolení "přiměřenou náhradou" - náhradní výsadbou stromů nebo keřů. Kompenzují se tak ekologické škody, které vznikly kácením.


Dokumenty ke stažení:


Oznámení o kácení dřevin

Žádost o povolení kácení dřevin

Zákon č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny)

Vyhláška ministerstva vnitra č. 395/1992 Sb.